المپیاد ترکیبیات ایران
فا EN

هیئت مدیره

سید رضا حسینی
مدیر کل المپیاد ترکیبیات
مرتضی ثقفیان
رییس هیئت مدیره
علی رضا علی پور
مسئول کمیته علمی
ابوالفضل اسدی
مسئول کمیته اجرایی
افروز جبل عاملی
عضو هیئت مدیره